Dòng thông tin RSS

Tag Archives: American readers

Cốt yếu trong phát âm tiếng Anh – English pronunciation essentials

Posted on

Clip rất hữu ích về phát âm tiếng Anh

Clip by Crown Academy of English on Youtube. Thanks for sharing.


The pronunciations given are those in use among educated urban speakers of standard English in Britain and the United States. While avoiding strongly regionally or socially marked forms, they are intended to include the most common variants for each word. The keywords given are to be understood as pronounced in such speech.

This key is to the pronunciations given in revised entries. For pronunciations in unrevised entries, see this key.

Read the rest of this entry

Một số sai lầm thường gặp khi sử dụng tiếng Anh – Common mistakes in using English

Posted on

Shall or will?

The traditional rule is that shall is used with first person pronouns (i.e., I and we) to form the future tense, while will is used with second and third person forms (i.e., youhesheitthey). For example:

I shall be late

They will not have enough food.

However, when it comes to expressing a strong determination to do something, the roles are reversed: will is used with the first person, and shall with the second and third. For example:

I will not tolerate such behavior.

You shall go to the ball!

In practice, though, these distinctions have faded, and the word shall is now seldom used in any normal context in American English.

Read the rest of this entry

Khác biệt từ vựng trong tiếng Anh Anh và Anh Mỹ

Posted on

Warmup: Có 1 bác người Tàu ở Sài Gòn đi xe gắn máy zô đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Về nhà bác bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm: “Pữa lay, ngộ li xe pị tằng cảnh xát zao thông ló thủi, ngộ tấp zô, ló hỏi ngộ: – Zái tờ của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt ngộ về l… (đồn)… zồi ló chuyển ngộ từ l…(đồn) nhỏ qua l…(đồn) lớn, tới cái l…(đồn) lớn nhứt ở ngay chung tâm thành pố đó. Chời ơi, pữa lay là ngày lễ, l…(đồn) nhỏ còn lỡ (đỡ) lông (đông), chớ l…(đồn) lớn hả, lông wá chời lông (đông)”. [Ặc ặc!!!]

Lấy chỉ là chiện phát âm khác nhau của cùng môt từ, chớ còn khác cả từ lữa hả, thì pó tay luôn. Như là pọn Anh và pọn Mỹ. Các lệ xem pài zưới lày thì zõ.


Xem thêm bài: Một số khác biệt giữa tiếng Anh Anh và Anh Mỹ – British English vs. Amrerican English


Clip on Youtube. Thanks for sharing.


American readers of British writing are well aware of the spelling differences that exist between the two varieties of English. For example: labor/labourenthral/enthralltire/tyre, or center/centre—to name just a few. There are also many cases in which American and British English use different terms to describe the same thing. Here’s a list of various British words and expressions together with their American equivalents:

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: