Dòng thông tin RSS

Monthly Archives: Tháng Tư 2016

Câu chẻ trong tiếng Anh – Sentence Types: Cleft Sentences

Posted on

Clip by OnEnglish Online on Youtube. Thanks for sharing.


Lưu ý: Cleft sentence có hai cấu trúc: (1) It-cleft sentence, và (2) Wh-cleft sentence. Bên dưới là một vài so sánh sơ lược. Tuy nhiên, chỉ là sơ lược, chi tiết cụ thể có thể có điểm khác. 

  • It-cleft sentence:  Về mặt “hành văn”, kiểu câu It-cleft sentence  khá giống với kiểu câu Loose/Cumulative Sentence, ở chỗ: nhấn mạnh ở đầu câu, đưa thông tin chính lên đầu câu, sau đó bổ sung thông tin phụ trợ ở phần tiếp theo.

Xem thêm bài: Phép điệp trong tiếng Anh – Loose/cumulative sentences

  • Wh-cleft sentence: Về mặt “hành văn”, kiểu câu Wh-cleft sentence khá giống với kiểu câu Periodic Sentence, ở chỗ: dành thông tin mới đến cuối câu mới bung ra, nhằm tạo hiệu ứng tâm lý chờ đợi, bùng nổ, giống như thủ pháp thắt nút – cởi nút. 

Xem thêm bài: Phép đảo trong tiếng Anh – Periodic sentences


Why do we use cleft sentences?

We use cleft sentences, especially in speaking, to connect what is already understood to what is new to the listener. In a cleft sentence, a single message is divided (cleft) into two clauses. This allows us to focus on the new information.

Read the rest of this entry

Câu đơn/ghép/phức/phức tổng hợp trong tiếng Anh – Sentence Types: Simple/Compound/Complex/Compound-Complex Sentences

Posted on

Clip by Adam on Youtube. Thanks for sharing.


Lưu ý: Không nên quan tâm quá để tránh bị rối rắm bởi tên gọi các loại câu: simple/compound/complex/compound-complex sentences VÀ cumulative/periodic sentences (và một số kiểu câu khác, sẽ giới thiệu sau). Các cách phân loại như vậy là dựa trên các tiêu chí khác nhau, ví dụ: tiêu chí “cấu trúc  ngữ pháp” hoặc tiêu chí “văn phong”. Cuối cùng, chúng cũng chỉ là CÂU, mỗi câu biểu đạt một “complete thought/idea mà thôi.

Xem thêm bài: Phép đảo ngữ trong tiếng Anh – Periodic sentences [1]

và bài: Phép điệp trong tiếng Anh – Loose/cumulative sentences


Structurally, English sentences can be classified four different ways, though there are endless constructions of each. The classifications are based on the number of independent and dependent clauses a sentence contains. An independent clause forms a complete sentence on its own, while a dependent clause needs another clause to make a complete sentence. By learning these types, writers can add complexity and variation to their sentences.

Read the rest of this entry

Phép đảo ngữ trong tiếng Anh – Inversion in English [2]

Posted on

Clip by Smrt English on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Phép đảo ngữ trong tiếng Anh – Periodic sentences [1].

Lưu ý sự khác nhau trong cấu trúc động từ giữa hai loại (inversion đảo cấu trúc động từ; periodic sentence chỉ đảo thành phần bổ nghĩa, không đảo cấu trúc động từ).

Mục đích của cả hai đều là để nhấn mạnh, tạo hiệu ứng tâm lý đối với người đọc.


What is inversion?

We use inversion in several different situations in English. Inversion just means putting the verb before the subject. We usually do it in question forms:

Read the rest of this entry

Phép đảo ngữ trong tiếng Anh – Periodic sentences [1]

Posted on

Clip by Ms. Domencic’s American Literature Class on Youtube. Thanks for sharing.


What is a periodic sentence?

A periodic sentence is a sentence which has been deliberately structured to place the main point at the end.  Or, in other words, a sentence that delays the expression of a complete thought until the end, or until near the end, is called periodic.

Therefore, a period sentence will have its main clause or predicate as the last part.

Read the rest of this entry

Phép điệp trong tiếng Anh – Loose/Cumulative sentences

Posted on

Clip by Cristian Petre Moldovan on Youtube. Thanks for sharing.


Definition

A loose sentence, also called a cumulative sentence, begins with a main clause that is followed by phrases and/or clauses that modify the main clause. These phrases or clauses add information to the main or independent clause.

Read the rest of this entry

Ký hiệu AD, BC, CE và BCE, BP nghĩa là gì khi đi kèm năm thời gian

Posted on

Clip by Jim Janossy Sr. on Youtube. Like it or not. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Cách thể hiện ngày tháng trong viết tiếng Anh – Writing the date


AD and BC

You sometimes see years written with AD or BC, like this:

  • 2000 AD
  • 450 BC

What does it mean?

  • AD is AFTER Jesus Christ was born.
  • BC is BEFORE Jesus Christ was born.
  • AD stands for the Latin Anno Domini meaning “In the year of Our Lord”.
  • BC stands for Before Christ.

Read the rest of this entry

Cách đọc và viết số La Mã [hại não] – How to read and write Roman Numerals

Posted on

Clip by latintutorial on Youtube. Thanks for sharing.


Roman numerals are expressed by letters of the alphabet:

I=1;  V=5;  X=10;  L=50;  C=100;  D=500;  M=1000

There are four basic principles for reading and writing Roman numerals:

  1. A letter repeats its value that many times (XXX = 30, CC = 200, etc.). A letter can only be repeated three times.
  2. If one or more letters are placed after another letter of greater value, add that amount.

VI = 6 (5 + 1 = 6)

LXX = 70 (50 + 10 + 10 = 70)

MCC = 1200 (1000 + 100 + 100 = 1200)

Read the rest of this entry

Vỡ ruột vì tiếng Anh – Phiên bản Ý – Anguished English [4]

Posted on

Clip by 2Fags2Furious on Youtube. Thanks for sharing.


Đau ruột vì tiếng Anh – phiên bản Việt Nam – Anguished English [3]

Posted on

Clip by haonhienvu on Youtube. Thanks for sharing.


 

Đau nhưng cần thiết. Để hướng tới sự chuyên nghiệp trong bất kể công việc gì, dù là nhỏ nhất.

Đã cân nhắc kỹ trước khi đăng clip này. Xin lỗi ca sỹ hát bài này. Bạn cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.

Vỡ ruột vì tiếng Anh – Phiên bản “Thập cẩm” – Anguished English [2]

Posted on

DANH NHÂN, KIỆT TÁC, LỊCH SỬ THẾ GIỚI QUA NGÒI BÚT HỌC TRÒ:

The greatest writer of the Renaissance was William J. Shakespeare. Shakespeare was born in the year 1564, supposedly on his birthday. His father was Mr. Shakespeare, and his mother was Mrs. Shakespeare. He wrote during the era in which he lived. Actually, Shakespeare wasn’t written by Shakespeare but by another man named Shakespeare.

Read the rest of this entry

Vỡ ruột vì tiếng Anh – Phiên bản Malaysia – Anguished English [1]

Posted on

Clip Oh My English! on Youtube. Thanks for sharing.


 

In a Tokyo Hotel:
Is forbidden to steal hotel towels please. If you are not a person to do
such thing is please not to read notice.

In a Bucharest hotel lobby:
The lift is being fixed for the next day.
During that time we regret that you will be unbearable.

Read the rest of this entry

Cân nhắc khi nói về người khuyết tật trong tiếng Anh – Appropriate language for talking about disability

Posted on

Clip by Emma on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Lựa lời mà nói [1] – Bias in language

Bài viết bên dưới cũng đáng xem để cập nhật cách dùng tiếng Anh. Nhưng không hẳn người khuyết tật nào cũng đồng ý (!)

Và cũng thử xem thêm video clip trong bài này: Tìm hiểu về Uyển ngữ – Euphemism


 

Times have changed for people with disabilities… but language lags behind.

Life for most people with mental or physical disabilities is vastly improved over what it was twenty or thirty years ago. The Americans with Disabilities Act and other federal and state laws assure that people with disabilities have the same basic rights as people without disabilities. Some things have been slower to change; namely, attitudes and perceptions about people with disabilities. Ignorance and discrimination can be serious impediments to achieving integration, productivity, and independence for people with disabilities.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: