Dòng thông tin RSS

Tag Archives: English writing

Câu chẻ trong tiếng Anh – Sentence Types: Cleft Sentences

Posted on

Clip by OnEnglish Online on Youtube. Thanks for sharing.


Lưu ý: Cleft sentence có hai cấu trúc: (1) It-cleft sentence, và (2) Wh-cleft sentence. Bên dưới là một vài so sánh sơ lược. Tuy nhiên, chỉ là sơ lược, chi tiết cụ thể có thể có điểm khác. 

 • It-cleft sentence:  Về mặt “hành văn”, kiểu câu It-cleft sentence  khá giống với kiểu câu Loose/Cumulative Sentence, ở chỗ: nhấn mạnh ở đầu câu, đưa thông tin chính lên đầu câu, sau đó bổ sung thông tin phụ trợ ở phần tiếp theo.

Xem thêm bài: Phép điệp trong tiếng Anh – Loose/cumulative sentences

 • Wh-cleft sentence: Về mặt “hành văn”, kiểu câu Wh-cleft sentence khá giống với kiểu câu Periodic Sentence, ở chỗ: dành thông tin mới đến cuối câu mới bung ra, nhằm tạo hiệu ứng tâm lý chờ đợi, bùng nổ, giống như thủ pháp thắt nút – cởi nút. 

Xem thêm bài: Phép đảo trong tiếng Anh – Periodic sentences


Why do we use cleft sentences?

We use cleft sentences, especially in speaking, to connect what is already understood to what is new to the listener. In a cleft sentence, a single message is divided (cleft) into two clauses. This allows us to focus on the new information.

Read the rest of this entry

Câu đơn/ghép/phức/phức tổng hợp trong tiếng Anh – Sentence Types: Simple/Compound/Complex/Compound-Complex Sentences

Posted on

Clip by Adam on Youtube. Thanks for sharing.


Lưu ý: Không nên quan tâm quá để tránh bị rối rắm bởi tên gọi các loại câu: simple/compound/complex/compound-complex sentences VÀ cumulative/periodic sentences (và một số kiểu câu khác, sẽ giới thiệu sau). Các cách phân loại như vậy là dựa trên các tiêu chí khác nhau, ví dụ: tiêu chí “cấu trúc  ngữ pháp” hoặc tiêu chí “văn phong”. Cuối cùng, chúng cũng chỉ là CÂU, mỗi câu biểu đạt một “complete thought/idea mà thôi.

Xem thêm bài: Phép đảo ngữ trong tiếng Anh – Periodic sentences [1]

và bài: Phép điệp trong tiếng Anh – Loose/cumulative sentences


Structurally, English sentences can be classified four different ways, though there are endless constructions of each. The classifications are based on the number of independent and dependent clauses a sentence contains. An independent clause forms a complete sentence on its own, while a dependent clause needs another clause to make a complete sentence. By learning these types, writers can add complexity and variation to their sentences.

Read the rest of this entry

Ký hiệu AD, BC, CE và BCE, BP nghĩa là gì khi đi kèm năm thời gian

Posted on

Clip by Jim Janossy Sr. on Youtube. Like it or not. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Cách thể hiện ngày tháng trong viết tiếng Anh – Writing the date


AD and BC

You sometimes see years written with AD or BC, like this:

 • 2000 AD
 • 450 BC

What does it mean?

 • AD is AFTER Jesus Christ was born.
 • BC is BEFORE Jesus Christ was born.
 • AD stands for the Latin Anno Domini meaning “In the year of Our Lord”.
 • BC stands for Before Christ.

Read the rest of this entry

Vỡ ruột vì tiếng Anh – Phiên bản Ý – Anguished English [4]

Posted on

Clip by 2Fags2Furious on Youtube. Thanks for sharing.


Đau ruột vì tiếng Anh – phiên bản Việt Nam – Anguished English [3]

Posted on

Clip by haonhienvu on Youtube. Thanks for sharing.


 

Đau nhưng cần thiết. Để hướng tới sự chuyên nghiệp trong bất kể công việc gì, dù là nhỏ nhất.

Đã cân nhắc kỹ trước khi đăng clip này. Xin lỗi ca sỹ hát bài này. Bạn cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.

Vỡ ruột vì tiếng Anh – Phiên bản “Thập cẩm” – Anguished English [2]

Posted on

DANH NHÂN, KIỆT TÁC, LỊCH SỬ THẾ GIỚI QUA NGÒI BÚT HỌC TRÒ:

The greatest writer of the Renaissance was William J. Shakespeare. Shakespeare was born in the year 1564, supposedly on his birthday. His father was Mr. Shakespeare, and his mother was Mrs. Shakespeare. He wrote during the era in which he lived. Actually, Shakespeare wasn’t written by Shakespeare but by another man named Shakespeare.

Read the rest of this entry

Vỡ ruột vì tiếng Anh – Phiên bản Malaysia – Anguished English [1]

Posted on

Clip Oh My English! on Youtube. Thanks for sharing.


 

In a Tokyo Hotel:
Is forbidden to steal hotel towels please. If you are not a person to do
such thing is please not to read notice.

In a Bucharest hotel lobby:
The lift is being fixed for the next day.
During that time we regret that you will be unbearable.

Read the rest of this entry

Thủ thuật dẫn dắt người đọc trong viết tiếng Anh (và cả tiếng Việt) – Signposting techniques in writing English

Posted on

Clip by Educational Foundations and Research, University of North Dakota on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Cách nối câu để tránh kiểu “vỡ lòng” – Sentence-combining skills


In academic writing, the author is responsible for making the text as clear as possible for the reader. To achieve clarity, the author has to ensure that the writing is explicit: in other words, it should anticipate and address the reader’s questions. An active reader will want to know what the author’s aims are and how they will be achieved; what the author’s position is about key issues; how the argument is constructed; how ideas relate to each other. Good writers use signposting language to signal to the reader where these answers can be found.

See more below:

Read the rest of this entry

Cách tránh một số lỗi quan trọng – consistency – trong viết tiếng Anh – Avoiding shifts in writing English [2]

Posted on

Misfits and Bad Equations
(sometimes called “Mixed Constructions”)

Bài [2] này có một vài nội dung giống như bài [1], bổ sung thêm ví dụ minh họa.


Think of a sentence as a kind of mathematical structure, an equation requiring two parts: the subject, which is what any sentence is about, and the predicate, which is what we’re going to say about this subject. Sometimes we set up both in ways that are perfectly reasonable, separately, but when we put the two together, they just don’t fit.

Read the rest of this entry

Cách tránh một số lỗi quan trọng – consistency – trong viết tiếng Anh – Avoiding shifts in writing English [1]

Posted on

Clip by Marvita Gowdy on Youtube. Thanks for sharing.


Writers should keep the elements in a sentence consistent, avoiding any unnecessary changes in tense, voice, mood, person, number, and discourse.  Such unnecessary changes, or “shifts”, may make reading difficult and obscure the sentence’s meaning for readers.

See more below:

Read the rest of this entry

Lưu ý: Một vài động từ có hai dạng quá khứ – Verbs with two different past tense forms

Posted on

Verbs with two different past tense forms

While many of the most common verbs in English are irregular (e.g. bring, forget), regular verbs far outnumber them. To form their past tenses regular verbs just add -ed or -d to their base form, e.g. talk => talked.

In particular, verbs that derive from nouns follow this regular pattern without exception. Indeed, this pattern is so firmly imprinted in our brains as a basic process for making nouns into verbs that if you were asked to make the invented noun flixxle into a verb you would automatically know how to.

However, there is a very small group of verbs whose past tenses can be either regular or irregular. They include:

Read the rest of this entry

Cách thể hiện phân số, số thập phân, số tiền trong viết tiếng Anh – Fraction, Decimals, Money

Posted on

Clip by APPUSERIES on Youtube. Thanks for sharing.


 

Below is a list of rules for writing fractions, decimals and money amounts. Very useful…

Read the rest of this entry

Cách thể hiện ngày tháng trong viết tiếng Anh – Writing the Date

Posted on

Clip by JenniferESL on Youtube. Thanks for sharing.


 

There are several different ways to write the date in English. They vary from formal to informal, and there are differences between British and American English. The following table shows some typical formats.

See more below:

Read the rest of this entry

Cách thể hiện số trong viết tiếng Anh – Một số nguyên tắc chung – Presenting numbers in English (General)

Posted on

Clip by Educatordotcom on Youtube. Thanks for sharing.


Bài bên dưới là các quy định chung về cách thể hiện số và chữ số trong European Commission. Sự khác nhau nếu có giữa các quy định của các nguồn khác nhau là không đáng kể. Có thể sử dụng cho viết formal English.

Xem thêm bài: Mười quy tắc viết số và chữ số

Hoặc có thể xem thêm tại đây

Read the rest of this entry

Thể Giả định – Subjunctive – trong tiếng Anh

Posted on


1. What is the subjunctive? 

Some languages have special verb forms called ‘subjunctive’, which are used especially to talk about ‘unreal’ situations: things which are possible, desirable or imaginary. Older English had subjunctives, but in modern English they have mostly been replaced by uses of should, would and other modal verbs, by special uses of past tenses, and by ordinary verb forms. English only has a few subjunctive forms left: third-person singular present verbs without -tejs, (e.g. she see, he have) and special forms of be (e.g. I be, he were). Except for II he/ she/ it were after if, they are not very common.

See more below:

Read the rest of this entry

Cách viết tiếng Anh [và bất kỳ tiếng nào on earth] ngắn gọn, súc tích – Writing Clear, Concise Sentences

Posted on

Nếu bạn đã viết tiếng Việt ngon rồi thì không cần phải đọc bài này làm gì kẻo phí thời gian. Cũng giống nhau cả thôi. Tiếng nào cũng đến thế mà thôi.

Nếu không thì có thể xem thêm bài Nguyên tắc KISS trong viết tiếng Anh – Keep It Short and Simple và bài Làm sao để khỏi “dài dòng văn tự” – wordiness

Và cũng nên xem thêm bài: Cách biến hóa trong viết tiếng Anh (và cả tiếng Việt) để tránh nhàm chán – Variation in writing


 

if-you-cant-explain-it-simply-you-dont-understand-it-well-enough-albert-einstein

 

USE THE ACTIVE VOICE

At the heart of every good sentence is a strong, precise verb; the converse is true as well–at the core of most confusing, awkward, or wordy sentences lies a weak verb.

See more below:

Read the rest of this entry

Cách tránh lỗi “mập mờ” trong viết tiếng Anh – Avoiding Ambiguity in Your Writing

Posted on

Xem thêm bài: Cách tránh lỗi “lập lờ” – ambiguity – khi sử dụng tiếng Anh


Are you looking to add a little more clarity to your writing? If so, here are eight methods for correcting ambiguous expressions, as written by Norman Stageberg in “Ambiguity in College Writing: To a College Freshman.”

Put simply, ambiguity means “multiple meaning”. A word or passage that can be understood or interpreted in more than one way is ambiguous.

 • You see, many hands make light work.

Note: This sentence is ambiguous because of the words “light” and “work.” It is unclear whether light is a noun or adjective, and whether work is a noun or verb. So, readers are left to wonder whether the “light is working,” or the “work is light.”

See more below:

Read the rest of this entry

Nào thì ngâm cứu “Ranh” ngôn – Aphorism

Posted on

Clip by Arjun Arora on Youtube. Thanks for sharing. For fun. Like it or not.


Aphorism Definition

Aphorism is a statement of truth or opinion expressed in a concise and witty manner. The term is often applied to philosophical, moral and literary principles.

To qualify as an aphorism, it is necessary for a statement to contain a truth revealed in a terse manner. Aphoristic statements are quoted in writings as well as in our daily speech. The fact that they contain a truth gives them a universal acceptance. Scores of philosophers, politicians, writers, artists and sportsman and other individuals are remembered for their famous aphoristic statements.

See more below:

Read the rest of this entry

Lỗi thường gặp khi sử dụng dấu phẩy (,) – The Most Comma Mistakes

Posted on

Clip by Jenna Duby on Youtube. Thanks for sharing.


[Below is a post by Ben Yagoda, a professor of English at the University of Delaware, on New York Times Blog]

Xem thêm bài: Dấu câu: Dấu phẩy (,)


As I noted in my earlier article, rules and conventions about when to use and not to use commas are legion. But certain errors keep popping up. Here are a few of them.

See more below:

Read the rest of this entry

Tìm hiểu về Flammable và Inflammable – Why Do Flammable and Inflammable Mean the Same Thing?

Posted on

English is a trickster of a language, evidenced by the fact that two words that appear to be antonyms can actually mean the exact same thing. For the most part we manage to bumble along without confusing the two, and can figure out which meaning is intended based on context (although in the case of regardless and irregardless some extra time is needed for teeth-gnashing). We know thatinhabitable refers to a place that is habitable, and don’t feel any need to stop our conversation to point out the superfluous in- prefix.

See more below:

Read the rest of this entry

Lối nói/ngôn từ máy móc/sáo rỗng – Cliché

Posted on

Clip by Let’stalk on Youtube. Thanks for sharing.


Cliché Definition

Cliché refers to an expression that has been overused to the extent that it loses its original meaning or novelty. A cliché may also refer to actions and events which are predictable because of some previous events.

See more below:

Read the rest of this entry

(Viết và) sửa văn bản trong công việc – Revision in Business Writing

Posted on

Few writers are so talented that they can express themselves clearly and effectively in a rough draft. For short, routine business communications, you may be able to write quite easily with little or no revision. However, for most business writing—especially longer, more complex letters and reports—you should expect to revise, sometimes substantially, to insure that you’ve said exactly what you meant to say in a manner that the reader will understand.


Remember: An ineffective message is a waste of everyone’s time.


See more below:

Read the rest of this entry

Thành ngữ về đồ ăn – Food idioms

Posted on

Một số từ vựng cần biết khi đi mua sắm.

Clip by Hello Channel on Youtube. Thanks for sharing.


See more below:

Read the rest of this entry

Một số từ tiếng Anh dễ bị lẫn lộn – Common Mistakes and Confusing Words in English

Posted on

Let’s face it, English can be confusing. A lot of words are similar but with different meanings, as a result it is almost impossible to avoid making mistakes in English, but if you can get your head around these explanations, you might be able to avoid making these ones or at least recognise them when you see them. Words marked with an asterisk * have confusing pronunciation.

See them below:

Read the rest of this entry

Một số thành ngữ liên quan đến bánh trái – 11 baking idioms to whet your appetite

Posted on

 1. To be caught with your hand in the cookie jar

Have you ever had one (or a few) too many cookies and then felt horribly guilty about it? If so, this is the phrase for you! It extends figuratively to encompass someone being caught doing anything wrong or mischievous.

2. Easy as pie

This phrase refers to ‘something easily accomplished or dealt with’and began life, according to the OED, in the early 20th century. We all know just how easy it is to consume a slice of pie (or a whole pie…).

See more below:

Read the rest of this entry

Nguyên tắc KISS trong viết tiếng Anh – Keep It Short and Simple

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Cách viết tiếng Anh [và bất kỳ tiếng nào on earth] ngắn gọn, súc tích – Writing clear, concise sentences

Xem thêm bài: Cách biến hóa trong viết tiếng Anh (và cả tiếng Việt) để tránh nhàm chán – Variation in writing


To achieve greater clarity:

 • split long sentences (and paragraphs) into two or three shorter ones;
 • cut out unnecessary words – using active verbs where possible can help you do this;
 • replace overly complex phrasing with simple, everyday language;
 • use bullet points for lists of facts or information;
 • avoid ambiguous expressions.

See the the details of the principle below:

Read the rest of this entry

Từ và cụm từ thường dùng sai – Words and expressions commonly misused

Posted on

By Strunk, W., Jr. and White, E.B.

Many of the words and expressions here listed are not so much bad English as bad style, the commonplaces of careless writing. As illustrated under Feature, the proper correction is likely to be not the replacement of one word or set of words by another, but the replacement of vague generality by definite statement.

See more below:

Read the rest of this entry

Lời khuyên sử dụng thể chủ động và bị động trong tiếng Anh – Active vs. Passive Voice

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


 

Use the active voice

At the heart of every good sentence is a strong, precise verb; the converse is true as well–at the core of most confusing, awkward, or wordy sentences lies a weak verb.

Try to use the active voice whenever possible.

Read the rest of this entry

Nghệ thuật giao tiếp: không chỉ là nói

Posted on

(by David Kranes )

“We are bodies that learn language.”
–Kenneth Burke

“The best things cannot be told; the second best
are misunderstood.  After that comes civilized
conversation; after that, mass indoctrination; after
that, intercultural exchange.”
–Joseph Campbell 

To genuinely “speak” is so powerful that few do it.  And those who do speak do it rarely. Human beings use dialogue to avoid speaking.  Dialogue is the dance we do to avoid the music.  It is, in Harold Pinter’s words, “the speech to cover speech.”

Dialogue is one of the tools we have for negotiating what we want and for negotiating our relationships.

Read the rest of this entry

Cách nối câu để tránh kiểu “vỡ lòng” – Sentence-combining skills

Posted on

Clip by The Sentence Center on Youtube. Thanks for sharing.


The Need to Combine Sentences

Sentences have to be combined to avoid the monotony that would surely result if all sentences were brief and of equal length. (If you haven’t already read them, see the sections on Avoiding Primer Style and Sentence Variety.) Part of the writer’s task is to employ whatever music is available to him or her in language, and part of language’s music lies within the rhythms of varied sentence length and structure. Even poets who write within the formal limits and sameness of an iambic pentameter beat will sometimes strike a chord against that beat and vary the structure of their clauses and sentence length, thus keeping the text alive and the reader awake. This section will explore some of the techniques we ordinary writers use to combine sentences.

Read the rest of this entry

Tránh dùng tiếng Anh kiểu “vỡ lòng” – Avoiding primer language

Posted on

(Xem thêm bài Cách nối câu để tránh kiểu “vỡ lòng”)

Primer style is characterized by too many short sentences. It is important to note that there is nothing inherently wrong with short sentences. Too many of them in a small space, however, can remind readers of material they read in kindergarten or first grade: See Dick. See Dick chase Jane. See Jane run.

Read the rest of this entry

Tìm hiểu về Uyển ngữ – Euphemism

Posted on

Clip on Youtube. Like it or not. Thanks for sharing.


 

euphemism is a polite expression used in place of words or phrases that otherwise might be considered harsh or unpleasant to hear. Euphemisms are used regularly, and there are many examples in every day language.

Read the rest of this entry

Diễn đạt loằng ngoằng bởi nỗi thiếu dấu câu – run-ons, comma splices, fused sentences, sentence fragments…

Posted on

 

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Identifying Independent and Dependent Clauses

When you want to use commas and semicolons in sentences and when you are concerned about whether a sentence is or is not a fragment, a good way to start is to be able to recognize dependent and independent clauses. The definitions offered below will help you with this.

Read the rest of this entry

Bốn chục lời khuyên cho viết tiếng Anh (cũng đáng xem)

Posted on

Warm-up:

Ba người đàn ông ngồi trò chuyện với nhau về việc người thân của họ sẽ nói gì khi họ nằm trong quan tài trong ngày đám tang của họ.

Người thứ nhất:

– Tôi muốn được nghe người thân nói rằng tôi là một bác sĩ cao thượng và là một người đàn ông mẫu mực trong gia đình.

Người thứ hai:

– Tôi muốn được nghe người thân nói rằng tôi là một người chồng tuyệt vời và là một người thầy giáo cao cả, điều này sẽ làm nên sự khác biệt lớn đối với các con của tôi sau này.

Người thứ ba:

– Còn tôi muốn được nghe họ nói: “Nhìn kìa! Anh ấy đang cử động”.


 

Forty writing tips:

Lưu ý: Bản thân cách diễn giải mỗi lời khuyên ở đây thường chính là một ví dụ về cách diễn đạt sai mà lời khuyên đó khuyên nên tránh. Thử tìm xem.

See more below. Một bài viết tuyệt vời:

Read the rest of this entry

Phép ngoa dụ/cường điệu – hyperbole – trong tiếng Anh

Posted on

Warm-up:

Một cô gái mặc váy ngắn bước lên tàu điện. Không còn chỗ ngồi, cô nhìn quanh. Vừa lúc đó có một chàng trai trẻ mời:
– Cô có thể ngồi lên đùi tôi.
– Tôi sợ làm gãy cái tẩu thuốc lá trong túi quần của anh.
Chàng trai trẻ chưa kịp đáp lại thì ông già khoảng 70 tuổi ân cần nói:
– Cô có thể ngồi trên đùi tôi, vì tôi đã bỏ thuốc 10 năm nay rồi.

 


Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Hyperbole

[pronounced: hy-PER-buh-lee]

Give me a thousand kisses, then a hundred,
Then another thousand, then a second hundred,
Then still another thousand, then a hundred
Catullus

Definition

Hyperbole is a figure of speech that uses an exaggerated or extravagant statement to create a strong emotional response. It is from a Greek word meaning “excess.”

Hyperboles can be found in literature and oral communication. They would not be used in nonfiction works, like medical journals or research papers; but, they are perfect for fictional works, especially to add color to a character or humor to the story.

Hyperboles are comparisons, like similes and metaphors, but are extravagant and even ridiculous.

The media and the advertising industry often use hyperbole (which may then be described as hype or media hype).

See more below:

Read the rest of this entry

Phép nhân cách hóa – personification – trong tiếng Anh

Posted on

Warm-up:

Trong giờ toán, cô giáo vẽ hai nửa hình tròn lên bảng. Bỗng một cậu học sinh kêu to: “Ô, cái mông!”

Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp. Thầy bước vào, nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé: “Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này?”

 


Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Personification  

Definition:

Personification is a figurative language technique where an object or idea is given human characteristics or qualities.  In other words, using our language, we make an object or idea do something that usually is only done by people.  With personification speakers and writers make the object or idea like a person and, hence, they personify it.   Personification is often confused with anthropomorphism, where human abilities and characteristics are given to animals (such as in fable, where animals talk and behave as humans do) but the term “personification” should not be applied to human-like behavior in animals.

Read the rest of this entry

“Ambiguity” hay là sự lập lờ ý nghĩa trong sử dụng tiếng Anh

Posted on

Warm-up:

Chàng trai nọ chạy thục mạng đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách, nhưng chiếc xe đổ dốc rất nhanh.

“Dừng lại đi.” Một người khách tốt bụng thò đầu ra cửa sổ hét lớn với anh chàng “Cậu không đuổi kịp nó đâu, đợi chuyến sau vậy!”

“Nhất định cháu phải đuổi kịp ạ.” Chàng trai trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc: “Vì cháu là tài xế xe này mà.”

 

AMBIGUITY

A word, phrase, or sentence is ambiguous if it has more than one meaning. The word ‘light’, for example, can mean not very heavy or not very dark. Words like ‘light’, ‘note’, ‘bear’ and ‘over’ are lexically ambiguous. They induce ambiguity in phrases or sentences in which they occur, such as ‘light suit’ and ‘The duchess can’t bear children’. However, phrases and sentences can be ambiguous even if none of their constituents is. The phrase ‘porcelain egg container’ is structurally ambiguous, as is the sentence ‘The police shot the rioters with guns’. Ambiguity can have both a lexical and a structural basis, as with sentences like ‘I left her behind for you’ and ‘He saw her duck’.

Read more below:

Read the rest of this entry

Sáu lỗi thường mắc khi viết tiếng Anh – Six common English writing mistakes

Posted on

Warm-up:

Thiếu tá Phạm Tuân là phi công Việt Nam đầu tiên được lựa chọn để cùng bay với phi hành gia Nga Gorbatko lên vũ trụ. Tất nhiên Gorbatko là chỉ huy trưởng, Phạm Tuân chỉ được ngồi quan sát chứ không được lái.

Sau khi ngồi lái cả ngày, đến đêm Gorbatko bảo Tuân:

– Mày cầm lái tí nhé, tao đi đái một cái rồi vào ngay. Nhưng mà cứ giữ nguyên thế chứ đừng có vặn vẹo gì mà chết đấy!

Năm phút sau, Gorbatko trở về chui vào khoang lái, thở phào nhẹ nhõm, mặt mày tươi tỉnh. Tuân hỏi:

– Ông đái vào đâu thế?

– Ôi dào, đang mót cứng cả bụng, tao cứ thấy chỗ nào tôi tối là tao phang bừa xuống.

– Thôi chết rồi! Thế thì ông đái vào Thủ đô của chúng tôi rồi!

(Bấy giờ là năm 1980. Chiến tranh đã hết nhưng Hà Nội ban đêm bị cắt điện liên tục.)


Mistake #1:  Switching tenses unnecessarily

One of the more common problems seen in ESL writing is unnecessary switching between past, present and future tenses. Changing between verb tenses within a sentence can make it difficult for the reader to follow a piece of writing and should be avoided. An exception to this is when a time change must be shown.

Read the rest of this entry

Cách tránh lỗi chính tả trong viết tiếng Anh – English spelling

Posted on

Howtospelluk’s clip on Youtube. Thanks for sharing.

Select “How to spell: Tip 9 – Top Ten Spelling Rules” from the playlist.


 

English spelling is notoriously difficult to master for native speakers and language learners alike. Because English developed from several different language families, and because it so easily absorbs new words from other languages even today, the English language has many different ways to spell the same sound and many different ways to pronounce the same spelling. But improving your English spelling is not impossible: with some patience, you will see a noticeable improvement in your spelling by using some techniques that good spellers use. See more below:

Read the rest of this entry

Làm sao để khỏi “dài dòng văn tự” – wordiness?

Posted on

One of the most efficient ways to improve your writing is to edit it for conciseness. You may have been struggling to think ideas through as you wrote—and piled up alternative wordings. Or you may have fallen into the habit of using more words than necessary just to use up space. If you can let your original draft “cool down” a while, you will find it easier to recognize unnecessary words and edit them out. Your reader will thank you! Here are some common patterns of wordiness, with sensible things to do about them.  See more below:

Read the rest of this entry

“Giọng” văn trong viết tiếng Anh – Tone in writing English

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


What is Tone?

“Tone in writing refers to the writer’s attitude toward the reader and the subject of the message. The overall tone of a written message affects the reader just as one’s tone of voice affects the listener in everyday exchanges” (Ober 88).  See more below:

Read the rest of this entry

Viết thư công việc – Một số quy tắc cơ bản – Writing business letters

Posted on

This resource covers the parts of the basic business letter and provides three sample business letters.

Parts of a Business Letter

This resource is organized in the order in which you should write a business letter, starting with the sender’s address if the letter is not written on letterhead. See more below:

Read the rest of this entry

Cách dùng đề mục trong viết tiếng Anh (kể cả tiếng Việt) – Using headings

Posted on

Use headings in a report, memo, or website to highlight major sections and to provide the reader with cues to your main points. Headings help the reader scan a document, discern its overall structure, and locate information more quickly. See more below:

Read the rest of this entry

Một số lưu ý khi viết email – Email Etiquette

Posted on

Although instant and text/SMS messaging is beginning to supplant email for some groups’ primary means of Internet communication, effective and appropriate email etiquette is still important. This resource will help you to become an effective writer and reader/manager of email. See blow:

Read the rest of this entry

Cách biến hóa trong viết tiếng Anh (và cả tiếng Việt) để tránh nhàm chán – Variation in writing

Posted on

This resource presents methods for adding sentence variety and complexity to writing that may sound repetitive or boring. Sections are divided into general tips for varying structure, a discussion of sentence types, and specific parts of speech which can aid in sentence variety.

Strategies for Variation

Adding sentence variety to prose can give it life and rhythm. Too many sentences with the same structure and length can grow monotonous for readers. Varying sentence style and structure can also reduce repetition and add emphasis. Long sentences work well for incorporating a lot of information, and short sentences can often maximize crucial points. These general tips may help add variety to similar sentences.

Read the rest of this entry

Cách viết CV bằng tiếng Anh – CV writing etiquitte [2]

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Length

Most employers want the print résumé to be brief: The usual recommendation, often strongly stated, is that the résumé should not be more than one page long (one side of an 8 1/2′ x 11″ page). Certainly entry-level job candidates (just out of college) should heed this length constraint. People in mid-career or applicants with extensive and/or various workplace experiences can consider having a résumé that is longer than one page.

See more below:

Read the rest of this entry

Một số ví dụ về nguyên tắc “cân bằng – parallelism” trong viết tiếng Anh

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


In crafting sentences that compare one thing to another or represent one thought in contrast to another, writers often omit key words or phrases because they misunderstand how one phrase is balanced against another. In constructing sentences with parallel structure, think of the two parallel elements as figures on a seesaw, and the connecting word or phrase as the fulcrum, then check whether the elements on either side of the fulcrum are equally balanced:

See more below:

Read the rest of this entry

“Cân bằng – Parallelism” – một nguyên tắc quan trọng trong viết tiếng Anh

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Unskillful writers often violate this principle, from a mistaken belief that they should constantly vary the form of their expressions. It is true that in repeating a statement in order to emphasize it writers may have need to vary its form. But apart from this, writers should follow carefully the principle of parallel construction.

See more below:

Read the rest of this entry

Mười quy tắc viết số và chữ số

Posted on

Xem thêm bài: Cách thể hiện số trong viết tiếng Anh – Một số nguyên tắc chung – Presenting numbers in English (General)


1. Number versus numeral.

First things first, what is the difference between a number and a numeral? A number is an abstract concept while a numeral is a symbol used to express that number. “Three,” “3″ and “III” are all symbols used to express the same number (or the concept of “threeness”). One could say that the difference between a number and its numerals is like the difference between a person and her name.

See more below:

Read the rest of this entry

Tổ hợp từ vựng trong tiếng Anh – Collocations

Posted on

 

Clip by Mr.Skypelessons on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Tổ hợp từ – Collocations – trong tiếng Anh


It’s easy to use very basic verbs such as get, start, have or make, but a great way of improving your English is to learn more interesting verbs that go with particular nouns. For example, while it’s fine to say get attention or do research, your English will sound much better if you can say attract attention or carry out research.

See more below:

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: