Dòng thông tin RSS

Câu chẻ trong tiếng Anh – Sentence Types: Cleft Sentences

Posted on

Clip by OnEnglish Online on Youtube. Thanks for sharing.


Lưu ý: Cleft sentence có hai cấu trúc: (1) It-cleft sentence, và (2) Wh-cleft sentence. Bên dưới là một vài so sánh sơ lược. Tuy nhiên, chỉ là sơ lược, chi tiết cụ thể có thể có điểm khác. 

  • It-cleft sentence:  Về mặt “hành văn”, kiểu câu It-cleft sentence  khá giống với kiểu câu Loose/Cumulative Sentence, ở chỗ: nhấn mạnh ở đầu câu, đưa thông tin chính lên đầu câu, sau đó bổ sung thông tin phụ trợ ở phần tiếp theo.

Xem thêm bài: Phép điệp trong tiếng Anh – Loose/cumulative sentences

  • Wh-cleft sentence: Về mặt “hành văn”, kiểu câu Wh-cleft sentence khá giống với kiểu câu Periodic Sentence, ở chỗ: dành thông tin mới đến cuối câu mới bung ra, nhằm tạo hiệu ứng tâm lý chờ đợi, bùng nổ, giống như thủ pháp thắt nút – cởi nút. 

Xem thêm bài: Phép đảo trong tiếng Anh – Periodic sentences


Why do we use cleft sentences?

We use cleft sentences, especially in speaking, to connect what is already understood to what is new to the listener. In a cleft sentence, a single message is divided (cleft) into two clauses. This allows us to focus on the new information.

1.  It-cleft sentences

It-clauses are the most common type of cleft clause. The information that comes after “it” is emphasised for the listener. The clause which follows the it-clause is connected using that and it contains information that is already understood. We often omit that in informal situations when it is the object of the verb:

Example 1:

A: Sharon’s car got broken into yesterday, did it?

B: No. It was Nina’s car that got broken into!

Focus (new information): it was Nina’s car

Understood already (old information): a car got broken into

Example 2:

A: You’ve met my mother, haven’t you?

B: No, it was your sister (that) I met!

Focus (new information): it was your sister

Understood already (old information): I met someone in your family

Example 3:

Is it August that you are going on holiday?

Focus (new information): the month August?

Understood already (old information): you are going on holiday

When a personal subject is the focus, we can use who instead of that. We often omit who in informal situations when it is the object of the verb:

It was my husband who (or that) you spoke to on the phone. (or It was my husband you spoke to on the phone.)

When a plural subject is the focus, we use a plural verb but It + be remains singular:

It’s the parents who were protesting most.

We can use negative structures in the it-clause:

It wasn’t the Greek student who phoned.

2.  Wh-cleft sentences 

 Wh-cleft sentences are most often introduced by what, but we can also use why, where, how, etc. The information in the wh-clause is typically old or understood information, while the information in the following clause is new and in focus:

Example 1: 

A: I don’t know what to cook for them? I don’t know what they like.

B: What they like is smoked salmon.

Understood already (old information): we are talking about what they like to eat

Focus (new information): they like smoked salmon

Example 2:

A: This remote control isn’t working.

B: What we need to do is get new batteries for it.

Understood already (old information): there is something that we need to do to fix the remote control.

Focus (new information): we need to buy new batteries

 

View original

LƯU Ý: CHÉM GIÓ BÊN DƯỚI !

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: