Dòng thông tin RSS

Category Archives: LUYỆN NÓI

LUYỆN NÓI TIẾNG ANH

Câu chẻ trong tiếng Anh – Sentence Types: Cleft Sentences

Posted on

Clip by OnEnglish Online on Youtube. Thanks for sharing.


Lưu ý: Cleft sentence có hai cấu trúc: (1) It-cleft sentence, và (2) Wh-cleft sentence. Bên dưới là một vài so sánh sơ lược. Tuy nhiên, chỉ là sơ lược, chi tiết cụ thể có thể có điểm khác. 

 • It-cleft sentence:  Về mặt “hành văn”, kiểu câu It-cleft sentence  khá giống với kiểu câu Loose/Cumulative Sentence, ở chỗ: nhấn mạnh ở đầu câu, đưa thông tin chính lên đầu câu, sau đó bổ sung thông tin phụ trợ ở phần tiếp theo.

Xem thêm bài: Phép điệp trong tiếng Anh – Loose/cumulative sentences

 • Wh-cleft sentence: Về mặt “hành văn”, kiểu câu Wh-cleft sentence khá giống với kiểu câu Periodic Sentence, ở chỗ: dành thông tin mới đến cuối câu mới bung ra, nhằm tạo hiệu ứng tâm lý chờ đợi, bùng nổ, giống như thủ pháp thắt nút – cởi nút. 

Xem thêm bài: Phép đảo trong tiếng Anh – Periodic sentences


Why do we use cleft sentences?

We use cleft sentences, especially in speaking, to connect what is already understood to what is new to the listener. In a cleft sentence, a single message is divided (cleft) into two clauses. This allows us to focus on the new information.

Read the rest of this entry

Câu đơn/ghép/phức/phức tổng hợp trong tiếng Anh – Sentence Types: Simple/Compound/Complex/Compound-Complex Sentences

Posted on

Clip by Adam on Youtube. Thanks for sharing.


Lưu ý: Không nên quan tâm quá để tránh bị rối rắm bởi tên gọi các loại câu: simple/compound/complex/compound-complex sentences VÀ cumulative/periodic sentences (và một số kiểu câu khác, sẽ giới thiệu sau). Các cách phân loại như vậy là dựa trên các tiêu chí khác nhau, ví dụ: tiêu chí “cấu trúc  ngữ pháp” hoặc tiêu chí “văn phong”. Cuối cùng, chúng cũng chỉ là CÂU, mỗi câu biểu đạt một “complete thought/idea mà thôi.

Xem thêm bài: Phép đảo ngữ trong tiếng Anh – Periodic sentences [1]

và bài: Phép điệp trong tiếng Anh – Loose/cumulative sentences


Structurally, English sentences can be classified four different ways, though there are endless constructions of each. The classifications are based on the number of independent and dependent clauses a sentence contains. An independent clause forms a complete sentence on its own, while a dependent clause needs another clause to make a complete sentence. By learning these types, writers can add complexity and variation to their sentences.

Read the rest of this entry

Phép đảo ngữ trong tiếng Anh – Inversion in English [2]

Posted on

Clip by Smrt English on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Phép đảo ngữ trong tiếng Anh – Periodic sentences [1].

Lưu ý sự khác nhau trong cấu trúc động từ giữa hai loại (inversion đảo cấu trúc động từ; periodic sentence chỉ đảo thành phần bổ nghĩa, không đảo cấu trúc động từ).

Mục đích của cả hai đều là để nhấn mạnh, tạo hiệu ứng tâm lý đối với người đọc.


What is inversion?

We use inversion in several different situations in English. Inversion just means putting the verb before the subject. We usually do it in question forms:

Read the rest of this entry

Phép đảo ngữ trong tiếng Anh – Periodic sentences [1]

Posted on

Clip by Ms. Domencic’s American Literature Class on Youtube. Thanks for sharing.


What is a periodic sentence?

A periodic sentence is a sentence which has been deliberately structured to place the main point at the end.  Or, in other words, a sentence that delays the expression of a complete thought until the end, or until near the end, is called periodic.

Therefore, a period sentence will have its main clause or predicate as the last part.

Read the rest of this entry

Phép điệp trong tiếng Anh – Loose/Cumulative sentences

Posted on

Clip by Cristian Petre Moldovan on Youtube. Thanks for sharing.


Definition

A loose sentence, also called a cumulative sentence, begins with a main clause that is followed by phrases and/or clauses that modify the main clause. These phrases or clauses add information to the main or independent clause.

Read the rest of this entry

Ký hiệu AD, BC, CE và BCE, BP nghĩa là gì khi đi kèm năm thời gian

Posted on

Clip by Jim Janossy Sr. on Youtube. Like it or not. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Cách thể hiện ngày tháng trong viết tiếng Anh – Writing the date


AD and BC

You sometimes see years written with AD or BC, like this:

 • 2000 AD
 • 450 BC

What does it mean?

 • AD is AFTER Jesus Christ was born.
 • BC is BEFORE Jesus Christ was born.
 • AD stands for the Latin Anno Domini meaning “In the year of Our Lord”.
 • BC stands for Before Christ.

Read the rest of this entry

Cách đọc và viết số La Mã [hại não] – How to read and write Roman Numerals

Posted on

Clip by latintutorial on Youtube. Thanks for sharing.


Roman numerals are expressed by letters of the alphabet:

I=1;  V=5;  X=10;  L=50;  C=100;  D=500;  M=1000

There are four basic principles for reading and writing Roman numerals:

 1. A letter repeats its value that many times (XXX = 30, CC = 200, etc.). A letter can only be repeated three times.
 2. If one or more letters are placed after another letter of greater value, add that amount.

VI = 6 (5 + 1 = 6)

LXX = 70 (50 + 10 + 10 = 70)

MCC = 1200 (1000 + 100 + 100 = 1200)

Read the rest of this entry

Vỡ ruột vì tiếng Anh – Phiên bản Ý – Anguished English [4]

Posted on

Clip by 2Fags2Furious on Youtube. Thanks for sharing.


Đau ruột vì tiếng Anh – phiên bản Việt Nam – Anguished English [3]

Posted on

Clip by haonhienvu on Youtube. Thanks for sharing.


 

Đau nhưng cần thiết. Để hướng tới sự chuyên nghiệp trong bất kể công việc gì, dù là nhỏ nhất.

Đã cân nhắc kỹ trước khi đăng clip này. Xin lỗi ca sỹ hát bài này. Bạn cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.

Vỡ ruột vì tiếng Anh – Phiên bản “Thập cẩm” – Anguished English [2]

Posted on

DANH NHÂN, KIỆT TÁC, LỊCH SỬ THẾ GIỚI QUA NGÒI BÚT HỌC TRÒ:

The greatest writer of the Renaissance was William J. Shakespeare. Shakespeare was born in the year 1564, supposedly on his birthday. His father was Mr. Shakespeare, and his mother was Mrs. Shakespeare. He wrote during the era in which he lived. Actually, Shakespeare wasn’t written by Shakespeare but by another man named Shakespeare.

Read the rest of this entry

So sánh “Nghịch hợp” và “Nghịch lý” trong tiếng Anh – Oxymoron vs Paradox

Posted on

Clip by WhatYouOughtToKnow on Youtube. Thanks for sharing.


Many people see only a slight little difference between oxymoron and paradox. Most of the time they find it hard to make out a difference between the two terms. Even though there are no hard rules that separate oxymoron and paradox, one can come across many things that differentiate them.

Read the rest of this entry

Lưu ý khi sử dụng từ trong tiếng Anh – Denotation and Connotation

Posted on

Clip by awoods0806 on Youtube. Thanks for sharing.


 

If you want to discuss the meaning of a word, it helps to know the difference between denotation and connotation. These two terms are easy to confuse because they describe related concepts. Additionally, both denotation and connotation stem from the Latin word notāre, meaning “to note.”

Read the rest of this entry

Cách tránh một số lỗi quan trọng – consistency – trong viết tiếng Anh – Avoiding shifts in writing English [1]

Posted on

Clip by Marvita Gowdy on Youtube. Thanks for sharing.


Writers should keep the elements in a sentence consistent, avoiding any unnecessary changes in tense, voice, mood, person, number, and discourse.  Such unnecessary changes, or “shifts”, may make reading difficult and obscure the sentence’s meaning for readers.

See more below:

Read the rest of this entry

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!!

Posted on

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!!

Clip by CelticWomenVEVO on Youtube. Thanks for sharing.


Christmas comes but once a year

Because Christmas only happens once a year, we should be kind and generous as it is a special time.

“Christmas comes but once a year, so we urge you to give generously to our Christmas charity collection.”

like turkeys voting for (an early) Christmas

If people are like turkeys (the large bird eaten at Christmas) voting for Christmas, they choose to accept a situation which will have very bad results for them.

“Oil companies asking their customers to use less oil is like turkeys voting for Christmas.”

like Christmas came early

When you receive some unexpected good news or good fortune, you can describe it as Christmas coming early. The good news/fortune is a ‘present’.

“Christmas came early for Disney. Their latest film ‘Disney’s A Christmas Carol’, starring Jim Carrey, made $31 million dollars in its opening weekend.”

View original

Các dạng thức rút gọn trong tiếng Anh – Informal Contractions in the English language

Posted on

Informal Contractions

A contraction is a shortened version of the written and spoken forms of a word, syllable, or word group, created by omission of internal letters (actually, sounds).

In linguistic analysis, contractions should not be confused with abbreviations nor acronyms (including initialisms), with which they share some semantic andphonetic functions, though all three are connoted by the term “abbreviation” in loose parlance. Contraction is also distinguished from clipping, where beginnings and endings are omitted.

The definition overlaps with the grammatical term portmanteau (a linguistic blend), but a distinction can be made between a portmanteau and a contraction by noting that contractions are formed from words that would otherwise appear together in sequence, such as do and not, whereas a portmanteau word is formed by combining two or more existing words that all relate to a singular concept which the portmanteau describes.

Clip on Youtube. Thanks for sharing. 

[WARNING! This song may not be appropriate for some ages and audiences].

LYRICS

Whatcha doin’ tonight, baby?
I kinda like your style, lady.
Wanna hang out for a while, honey?
I’m gonna drive you wild, so try me!
Gimme everything you’ve got, baby.
Lemme see the lot, lady.
We really gotta rock, honey.

Read the rest of this entry

Các dạng thức rút gọn trong tiếng Anh – Common Contractions in the English Language

Posted on

A contraction is a shortened version of the written and spoken forms of a word, syllable, or word group, created by omission of internal letters (actually, sounds).

In linguistic analysis, contractions should not be confused with abbreviations nor acronyms (including initialisms), with which they share some semantic andphonetic functions, though all three are connoted by the term “abbreviation” in loose parlance. Contraction is also distinguished from clipping, where beginnings and endings are omitted.

The definition overlaps with the grammatical term portmanteau (a linguistic blend), but a distinction can be made between a portmanteau and a contraction by noting that contractions are formed from words that would otherwise appear together in sequence, such as do and not, whereas a portmanteau word is formed by combining two or more existing words that all relate to a singular concept which the portmanteau describes.

Common contractions in the English language

Read the rest of this entry

Tiếp tục về khác biệt tiếng Anh Anh và Anh Mỹ – British vs. American English

Posted on

Khác biệt về phát âm tiếng Anh Anh và Anh Mỹ

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


 

While there are plenty of other dialects of spoken English, American and British are the most commonly taught in ESL/ESOL/EFL courses. Perhaps that’s because there are literally millions of Americans and the fact that British accents are pretty dreamy. British English and American English are both valued and respected, despite those who often assert that one is better or easier to understand than the other. The similarities between the two far outweigh the differences, but those differences can sometimes really impact understanding. See more below:

Read the rest of this entry

Người mới nhập cư cần biết – English for new Americans

Posted on

Một clip tuyệt cú mèo về Health, Home và Community

Clip on Youtube. Thanks for sharing.

Một số “cấu kiện” hay dùng về ăn uống – Eating and drinking phases

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Một số cách nói về ăn uống – food and cooking 

và bài Thành ngữ về đồ ăn – Food idioms


 

Going out for a drink

 • Let’s go for a drink! / Let’s go down the pub! / Let’s go out for a few bevvies. / a few jars. -Let’s go to my local public house – the pub – for some drinks.
 • We’re going to paint the town red. / We’re going to go on a bar crawl. – We’re going to several pubs or bars.
 • I’ll get the booze!- I’ll buy the beer!
 • A glass of bubbly – A glass of champagne or sparkling wine.
 • That wine is corked! It tastes like vinegar. -the wine is bad.
 • chaser – A measure of a spirit such as whisky or rum which you drink with beer.
 • double – 2 measures of spirits. A single measure is usually 1/5 of a gill – 25 ml.
 • drop of the hard stuff – Some spirits rather than beer or wine.
 • soft drink – A non-alcoholic drink.

See more below:

Read the rest of this entry

Làm sao để nói tiếng Anh lưu loát – Expert tips for English fluency

Posted on

Warm-up:


 

See the tips below:

Read the rest of this entry

Lưu ý đặc biệt về trọng âm từ trong phát âm tiếng Anh – English word stress special notes

Posted on

Clip by ElementalEnglish on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Trọng âm từ – yếu tố vô cùng quan trọng khi nói tiếng Anh.


Word stress: Shift in sentences

For some words, where stress is placed depends on their position in a sentence. When the word is spoken alone or at the end of a sentence, the stress occurs near the end. When the word occurs before another word in a sentence, the stress occurs earlier.

See more below:

Read the rest of this entry

Quy tắc ngữ điệu trong nói tiếng Anh – Rule of Changing Pitch

Posted on

Xem thêm bài: Trọng âm câu – yếu tố cực kỳ quan trọng trong nói tiếng Anh  và bài  Trọng âm từ – yếu tố vô cùng quan trọng khi nói tiếng AnhIntonation: How to Speak with Pitch Changes

Intonation is the pattern of pitch changes as people speak. These change from one culture to another. Pitch is the tone of your voice. In American English, people have about 3 notes that they use when speaking. Most words are in the middle tone. Stressed words are in the high tone, and the low-tone often comes before a stress (it makes the stress larger by creating more difference in tone). The low tone may be used at the end of sentences too, though you do not always have to end on a low tone.

See more below:

Read the rest of this entry

22 cách nói CÓ – 22 ways to say yes

Posted on

The word yes is great and all … but there’s plenty of other ways you can offer someone a verbal go-ahead. So if you feel like dipping your toes into the wild waters of alternative affirmations, then take a gander at the list below. If you’re feeling brave, deploy an aye aye in a business meeting or let loose a fo’ shizzle when someone asks if you’d like to go grab an ice cream. Let’s have a look at other ways to say yes!

Read the rest of this entry

Đủ vốn để nói KHÔNG cả tháng – 29 ways to say NO

Posted on

Sometimes you need somebody to get the point, and a simple no won’t do it. We’ve taken a look through the Historical Thesaurus of the OED and other sources to find out how best to say no to something. Now you can say no daily for almost a whole month without repeating yourself.

1. no

Let’s start with the easy one. No dates to Old English, unsurprisingly; a corresponding o(meaning ‘ever; always’) is now obsolete.

See more below:

Read the rest of this entry

Một số cách nói về ăn uống – Food and cooking

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.

Food and cooking

 • Nosh / grub – These are informal words for food.
 • Lets go out for a slap up dinner. / Let’s pig out and stuff our faces! – Let’s go out and have a lot to eat!
 • The food was fusion. – There was a mix of two types of food, e.g. Thai and western European.
 • I really fancy an Indian! – You’re not in love with someone from India – you just want to go for a curry [spicy Indian food]!
 • Fancy a ruby? – Here, ‘ruby’ is rhyming slang for ‘curry’. [Ruby Murray was one of the most popular singers in the UK in the 1950s.]
 • I’m starving. I could eat a horse! – you are extremely hungry!
 • I’m just a bit peckish. – You are not particularly hungry but feel like having something to eat.

See more below:

Read the rest of this entry

Một vài cách nói về sức khỏe trong tiếng Anh – Health related terms

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.

Feeling ill

 • I feel really rough.
 • I’m shattered.
 • I’m on my last legs.
 • You look poorly.
 • You look like death warmed up.
 • You’re looking peaky.

All these are informal expressions that indicate you are feeling ill or unwell, tired and exhausted.

See more below:

Read the rest of this entry

Tổ hợp từ – Collocations – trong tiếng Anh

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


[Xem thêm bài: Tại sao cần hiểu và dùng đúng tổ hợp từ trong tiếng Anh (collocation)]

What is a collocation?

A collocation is two or more words that often go together. These combinations just sound “right” to native English speakers, who use them all the time. On the other hand, other combinations may be unnatural and just sound “wrong”. Look at these examples:

See more below:

Read the rest of this entry

Một số từ thông dụng dùng liên quan tới tiền bạc – Money words used in the street

Posted on

Enjoy (… or not):

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


 Giờ thì “ngâm cứu” về tiền bạc.

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


 

The money in your pocket:

 • Doshdoughwedge – These are informal terms for money.
 • fiver , A tenner . – £5, £10
 • Twenty quid – £20
 • ton – £100
 • grand – £1,000
 • Loose change – coins
 • I’ve only got a few coppers. – I only have a few 2p and 1p coins.
 • Plastic – credit/debit cards

See more below:

Read the rest of this entry

Một số “cấu kiện” tiếng Anh thông dụng – the English we speak

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Out of juice:

When you’ve used all the battery power of something like a mobile phone, so that it doesn’t work anymore, we can say it’s ‘out of juice’. It’s a slang expression.

Sometimes if a person feels low on energy, they could say ‘I’m out of juice’. Also if your car is low on petrol, you could say ‘The car’s running out of juice.’

Examples:

 • My laptop’s out of juice. This is so frustrating.
 • I am packing three spare phone batteries so I don’t run out of juice on my climbing trip.

Read the rest of this entry

Một số thành ngữ liên quan đến bánh trái – 11 baking idioms to whet your appetite

Posted on

 1. To be caught with your hand in the cookie jar

Have you ever had one (or a few) too many cookies and then felt horribly guilty about it? If so, this is the phrase for you! It extends figuratively to encompass someone being caught doing anything wrong or mischievous.

2. Easy as pie

This phrase refers to ‘something easily accomplished or dealt with’and began life, according to the OED, in the early 20th century. We all know just how easy it is to consume a slice of pie (or a whole pie…).

See more below:

Read the rest of this entry

“Xoắn lưỡi” – Tongue twisters

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


A tongue-twister is a sequence of words that is difficult to pronounce quickly and correctly. Even native English speakers find the tongue-twisters on this page difficult to say quickly. Try them yourself. Try to say them as fast as possible, but correctly!

The sixth sick Sheik’s sixth sheep is sick.

A proper copper coffee pot.

Around the rugged rocks the ragged rascals ran.

Long legged ladies last longer.

Mixed biscuits, mixed biscuits.

A box of biscuits, a box of mixed biscuits and a biscuit mixer!

See more below:

Read the rest of this entry

Thuyết trình bằng tiếng Anh – Vocabulary and phrases for making presentations in English

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Overviews

After you give your opening statement, you should give a brief overview of your presentation. This includes what your presentation is about, how long you will take and how you are going to handle questions.

For example, a presentation to sales staff could start like this:
“Welcome / “Hello everyone.”

See more below:

Read the rest of this entry

Một số kỹ năng giao tiếp tiếng Anh khi tham gia cuộc họp – Getting the most out of meetings

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


If you work for a company where meetings are held in English, you may have had one or these problems:

 • being unable to say what you mean clearly and concisely
 • being unable to interrupt others to make a point
 • being unable to prevent others from interrupting you
 • being unable to understand others – especially if they joke, go off the point, or speak too quickly
 • being unable to understand what the action points are – and what you’re expected to do
 • being unable to concentrate for long periods of time on complex or detailed discussions
 • being shy (not willing to initiate a discussion, even though you have plenty of things to say)

See more below:

Read the rest of this entry

Ôi, ngữ pháp! Đến dân bản ngữ cũng còn ỏm tỏi với nhau [2]

Posted on

Xem thêm bài này: Ôi, ngữ pháp! Đến dân bản ngữ cũng còn ỏm tỏi với nhau [1]


Grammar can be tough. There are a lot of rules to follow, and a lot to wrap your head around. Some of the rules we learn in school, though, aren’t exactly accurate. While some function as helpful guidelines for style and form, other so-called ‘rules’ are inventions, or ‘superstitions,’ as the lexicographer Henry W. Fowler called them.

Here are some common grammar myths:

Read the rest of this entry

Từ và cụm từ thường dùng sai – Words and expressions commonly misused

Posted on

By Strunk, W., Jr. and White, E.B.

Many of the words and expressions here listed are not so much bad English as bad style, the commonplaces of careless writing. As illustrated under Feature, the proper correction is likely to be not the replacement of one word or set of words by another, but the replacement of vague generality by definite statement.

See more below:

Read the rest of this entry

Tránh lỗi “lộn lèo” – Dangling modifier [2]

Posted on

Clip by Smrt English on Youtube. Thanks for sharing.


(Xem thêm bài: Tránh lỗi “lộn lèo” – Misplaced modifier [1])

Có nhiều định nghĩa và cách phân loại khác nhau về misplaced và dangling modifier. Chỉ cần hiểu đâu là modifier, nó bổ nghĩa cho yếu tố nào trong câu, và đặt nó đúng chỗ là ổn.


Dangling modifier: 

When we begin a sentence with a modifying word, phrase, or clause, we must make sure the next thing that comes along can, in fact, be modified by that modifier. When a modifier improperly modifies something, it is called a “dangling modifier.” This often happens with beginning participial phrases, making “dangling participles” an all too common phenomenon. In the sentence below, we can’t have a car changing its own oil.

Read the rest of this entry

Lời khuyên sử dụng thể chủ động và bị động trong tiếng Anh – Active vs. Passive Voice

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


 

Use the active voice

At the heart of every good sentence is a strong, precise verb; the converse is true as well–at the core of most confusing, awkward, or wordy sentences lies a weak verb.

Try to use the active voice whenever possible.

Read the rest of this entry

Thử kiến thức về phát âm tiếng Anh – English Pronunciation Quiz

Posted on

Summary: Test your knowledge of accent reduction

 1. What is an accent?

A. carryover of speech sounds from your native language to your second language.
B. A speech or language disorder.
C. A personality trait/characteristic

Read the rest of this entry

Sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp tiếng Anh – Speak English with Body Language

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Giao tiếp phi ngôn từ, Nguyễn Quang, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN (2007)


 

Summary: A look at the importance of non-verbal communication.

When we speak, we use much more than just words. We also communicate with our face, our hands, and even our own body. This kind of communication can be called “body language” or “non-verbal communication”. Non-verbal communication not only includes how we move our body, but also hand gestures, facial expressions including eye contact, and how we use our voice. Psychologists estimate that between 60% and 80% of all of our communication with other people is non-verbal. We communicate a wide range of information non-verbally. We also show our feelings, attitudes, moods, hopes and wishes far better with non-verbal language than with words.

See more below:

Read the rest of this entry

 57 cách cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh – 57 ways to improve your fluency

Posted on

Summary: Short and long term solutions for those who want to speak more quickly and smoothly. Also useful for teachers planning classroom fluency practice.

One of the top priorities of learners of English around the world is to improve their fluency, by which they usually mean how quickly and/ or “smoothly” they can speak the language, including avoiding pauses. Unfortunately, fluency is one of the most difficult things to improve, particularly without living in an English-speaking country and if you are trying to improve this skills outside class. This article gives over 50 tips that should help learners to speak more fluently, including many things people can do on their own outside the classroom. The advice is divided into things to do while speaking, (just) before speaking, and when trying to “study speaking” to improve your skills. These tips are mainly for language learners themselves, but the suggestions should also be useful for teachers who want to give students advice or bring more development of fluency into their classes.

Read the rest of this entry

Thành ngữ mới “sáng tác” – new idioms

Posted on

Thành ngữ mới trong tiếng Anh

Cross the line

Handsome is as handsome does

Talk a mile a minute

Too clever by half

Busy as a one-armed paper hanger

Grinning like a shot fox

I may have been born at night, but not last night

Fight fire with fire

First up, best dressed

Part of the furniture

Cut someone off at the knees

Turn someone’s crank

Cat and mouse

Fine-tooth comb

Like to died

Cool your Jets

Fly in the face of

Out of the goodness of your heart

It is what it is

Hit below the belt

Up to the hilt

On the off-chance

Lose your head

Wilder than a peach orchard boar

Put your oar in

Spread the word

Get the word out

All work and no play makes Jack a dull boy

Love you and leave you

Foggiest idea

View original 

 

Cẩn thận với lối “nói phũ” – dysphemism

Posted on

Definition of Dysphemism

Dysphemism is originated from a Greek word “dys” means miss or none and “pheme” means reputation or speech. It is a figure of speech which is defined as the use of disparaging or offensive expressions instead of inoffensive ones. Dysphemism is the use of negative expressions instead of positive ones. A speaker uses them to humiliate or degrade the disapproved person or character. Dysphemism examples may be classified according to the following types.

See more below:

Read the rest of this entry

Phép ngoa dụ/cường điệu – hyperbole – trong tiếng Anh

Posted on

Warm-up:

Một cô gái mặc váy ngắn bước lên tàu điện. Không còn chỗ ngồi, cô nhìn quanh. Vừa lúc đó có một chàng trai trẻ mời:
– Cô có thể ngồi lên đùi tôi.
– Tôi sợ làm gãy cái tẩu thuốc lá trong túi quần của anh.
Chàng trai trẻ chưa kịp đáp lại thì ông già khoảng 70 tuổi ân cần nói:
– Cô có thể ngồi trên đùi tôi, vì tôi đã bỏ thuốc 10 năm nay rồi.

 


Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Hyperbole

[pronounced: hy-PER-buh-lee]

Give me a thousand kisses, then a hundred,
Then another thousand, then a second hundred,
Then still another thousand, then a hundred
Catullus

Definition

Hyperbole is a figure of speech that uses an exaggerated or extravagant statement to create a strong emotional response. It is from a Greek word meaning “excess.”

Hyperboles can be found in literature and oral communication. They would not be used in nonfiction works, like medical journals or research papers; but, they are perfect for fictional works, especially to add color to a character or humor to the story.

Hyperboles are comparisons, like similes and metaphors, but are extravagant and even ridiculous.

The media and the advertising industry often use hyperbole (which may then be described as hype or media hype).

See more below:

Read the rest of this entry

Phép nhân cách hóa – personification – trong tiếng Anh

Posted on

Warm-up:

Trong giờ toán, cô giáo vẽ hai nửa hình tròn lên bảng. Bỗng một cậu học sinh kêu to: “Ô, cái mông!”

Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp. Thầy bước vào, nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé: “Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này?”

 


Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Personification  

Definition:

Personification is a figurative language technique where an object or idea is given human characteristics or qualities.  In other words, using our language, we make an object or idea do something that usually is only done by people.  With personification speakers and writers make the object or idea like a person and, hence, they personify it.   Personification is often confused with anthropomorphism, where human abilities and characteristics are given to animals (such as in fable, where animals talk and behave as humans do) but the term “personification” should not be applied to human-like behavior in animals.

Read the rest of this entry

Phép so sánh/ví von – simile – trong tiếng Anh

Posted on

 

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


[Xem thêm bài: Phép ẩn dụ – metaphor – trong tiếng Anh]

Simile

[pronounced: SIM-i-lee]

It’s been a hard day’s night, and I’ve been working like a dog
The Beatles

simile is a figure of speech that says that one thing is like another different thing. We can use similes to make descriptions more emphatic or vivid.

We often use the words as…as and like with similes.

Common patterns for similes, with example sentences, are:

Read the rest of this entry

Phép ẩn dụ – metaphor – trong tiếng Anh

Posted on

Warm-up:

Cô gái đi học trên thành phố, nửa đêm nhận được tin nhắn: “Chào em, mình làm quen được không? Em có người yêu chưa?”
– Em có rồi anh ạ!
– Thế á, cha mày đây, sớm mai bắt xe về quê ngay họp gia đình chuyện này!
Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn:
– Anh phải làm sao để được làm bạn em? Cho phép anh làm quen nhá! Em có người yêu chưa?
– Em chưa!
– Em làm anh thất vọng quá, một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau ngay, mình chia tay thôi!
– Ôi em xin lỗi, em tưởng ông già em, cho e một lời giải thích.
– Giải thích gì? Ông già mày đây, mai không về quê thì đừng về nữa! Gọi cả thằng đó về cho tao!


Metaphor

“All the world’s a stage,
And all the men and women merely players
They have their exits and their entrances”
 -William Shakespeare

metaphor is a figure of speech that says that one thing is another different thing. This allows us to use fewer words and forces the reader or listener to find the similarities.

Read the rest of this entry

Thư “rãn” tý với trò nói lái – Spoonerisms

Posted on

Spoonerisms are words or phrases in which letters or syllables get swapped. This often happens accidentally in slips of the tongue (or tips of the slung as Spoonerisms are often affectionately called!).

See more below:

Read the rest of this entry

Một số Phrasal verbs thông dụng (ngữ động từ/cụm động từ/động từ phức hợp… gọi là gì cũng được)

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


Separable Phrasal Verbs

The object may come after the following phrasal verbs or it may separate the two parts:

 • You have to do this paint job over.
 • You have to do over this paint job.

When the object of the following phrasal verbs is a pronoun, the two parts of the phrasal verb must be separated:

 • You have to do it over.

See more below:

Read the rest of this entry

Vốn từ tiếng Anh bao nhiêu thì đủ xài?

Posted on

Clip on Youtube. Thanks for sharing.


 

How many words do you need to know in English? This is a very common question and it varies depending on your goal.

 1. There are roughly 100,000 word-families in the English language.
 2. A native English speaking person knows between 10,000 (uneducated) to 20,000 (educated) word families.
 3. Professor Paul Nation found that a person needs to know 8,000-9,000 word families to enjoy reading a book.
 4. Studying heritage language learners reveal that a person with a vocabulary size of 2,500 passive word-families and 2,000 active word-families can speak a language fluently.

See more below:

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: