Dòng thông tin RSS

Tag Archives: subordinate clauses

Tránh lỗi “lộn lèo” – Misplaced modifiers [1]

Posted on

Clip by Smrt English on Youtube. Thanks for sharing.


(Xem thêm bài: “Tránh lỗi lộn lèo – Dangling modifier [2]“)

Có nhiều định nghĩa và cách phân loại khác nhau về misplaced và dangling modifier. Chỉ cần hiểu đâu là modifier, nó bổ nghĩa cho yếu tố nào trong câu, và đặt nó đúng chỗ là ổn.


Misplaced Modifiers

A misplaced modifier is a word, phrase, or clause that does not clearly relate to what it is intended to modify. In other words, a misplaced modifier makes the meaning of a sentence ambiguous or wrong.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: