Dòng thông tin RSS

Tag Archives: how to present numbers in English writing viết số và chữ số trong tiếng Anh

Cách thể hiện số trong viết tiếng Anh – Một số nguyên tắc chung – Presenting numbers in English (General)

Posted on

Clip by Educatordotcom on Youtube. Thanks for sharing.


Bài bên dưới là các quy định chung về cách thể hiện số và chữ số trong European Commission. Sự khác nhau nếu có giữa các quy định của các nguồn khác nhau là không đáng kể. Có thể sử dụng cho viết formal English.

Xem thêm bài: Mười quy tắc viết số và chữ số

Hoặc có thể xem thêm tại đây

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: