Dòng thông tin RSS

Tag Archives: cách sửa câu có giới từ đứng cuối ending preposition trong tiếng Anh

Cách xử lý khi giới từ đi lộn chỗ – Dangling Prepositions

Posted on

Clip by WarnerJordanEducation on Youtube. Thanks for sharing.


Xem thêm bài: Ôi, ngữ pháp…! Đến dân bản ngữ cũng còn ỏm tỏi với nhau [1]


“Never end a sentence with a preposition!” We have almost all heard that rule, but it is not as carved in stone as it sounds.

Sometimes a preposition at the end of the sentence is really a problem. Sometimes it is not. If it is, there are several ways to fix it.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: