Dòng thông tin RSS

Cách đọc phản ứng hóa học bằng tiếng Anh

Posted on

 

Reaction Reading by Elementary Entities (Formula Units) Reading by Mole (NA of elementary entities or formula units)
2 H2 + O2 → 2 H2O 2 molecules of hydrogen react with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water 2 moles of hydrogen react with 1 mole

of oxygen to form 2 moles of water

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O 1 molecule of methane reacts with 2 molecules of oxygen to form 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water
2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2 2 atoms of sodium react with 2 molecules of water to form 2 formula units of sodium hydroxide and 1 molecule of hydrogen 2 moles of sodium reacts with 2 moles of water to form 2 moles of sodium hydroxide and 1 mole of hydrogen
Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 + H2 1 atom of calcium reacts with 2 molecules of water to form 1 formula unit of calcium hydroxide and 1 molecule of hydrogen 1 mole of calcium reacts with 2 moles of water to form 1 mole of calcium hydroxide and 1 mole of hydrogen
2 NaBr + Cl2 → 2 NaCl + Br2 2 formula units of sodium bromide react with 1 molecule of chlorine to form 2 formula units of sodium chloride and 1 molecule of bromine 2 moles of sodium bromide react with 1 mole of chlorine to form 2 moles of sodium chloride and 1 mole of bromine
AgNO3 + KCl → AgCl↓ + KNO3 1 formula unit of silver nitrate reacts with 1 formula unit of potassium chloride to form 1 formula unit of silver chloride (precipitate) and 1 formula unit of potassium nitrate 1 mole of silver nitrate reacts with 1 mole of potassium chloride to form 1 mole of silver chloride (precipitate) and 1 mole of potassium nitrate
2AgNO3 +CaBr2→2 AgBr↓+ Ca(NO3)2 2 formula units of silver nitrate react with 1 formula unit of calcium bromide to form 2 formula units of silver bromide (precipitate) and 1 formula unit of calcium nitrate 2 moles of silver nitrate react with 1 mole of calcium bromide to form 2 moles of silver bromide (precipitate) and 1 mole of calcium nitrate
Na2CO3 + 2HCl→2NaCl + CO2↑ +H2O 1 formula unit of sodium carbonate reacts with 2 formula units of hydrochloric acid to form 2 formula units of sodium chloride, 1 molecule of carbon dioxide (gas), and 1 molecule of water 1 mole of sodium carbonate reacts with 2 moles of hydrochloric acid to form 2 moles of sodium chloride, 1 mole of carbon dioxide (gas), and 1 mole of water

 

Reaction Reading by Mole (NA of elementary entities or formula units) Reading by Mass (Molar mass of each substance is needed)
2 H2 + O2 → 2 H2O 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen to form 2 moles of water 4 g of hydrogen react with 32 g of oxygen to form 36 g of water
CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water 16 g of methane react with 32 g of oxygen to form 44 g of carbon dioxide and 36 g of water
2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2 2 moles of sodium reacts with 2 moles of water to form 2 moles of sodium hydroxide and 1 mole of hydrogen 46 g of sodium react with 36 g of water to form

80 g of sodium hydroxide and 2 g of hydrogen

Ca + 2 H2O → Ca(OH)2 + H2 1 mole of calcium reacts with 2 moles of water to form 1 mole of calcium hydroxide and 1 mole of hydrogen 40 g of calcium react with 36 g of water to form

74 g of calcium hydroxide and 2 g of hydrogen

2 NaBr + Cl2 → 2 NaCl + Br2 2 moles of sodium bromide react with 1 mole of chlorine to form 2 moles of sodium chloride and 1 mole of bromine 206 g of sodium bromide react with 71 g of chlorine to form 117 g of sodium chloride and 160 g of bromine
AgNO3 + KCl → AgCl↓ + KNO3 1 mole of silver nitrate reacts with 1 mole of potassium chloride to form 1 mole of silver chloride (precipitate) and 1 mole of potassium nitrate 170 g of silver nitrate react with 74 g of potassium chloride to form 143 g of silver chloride (precipitate) and 101 g of potassium nitrate
2AgNO3 +CaBr2→2 AgBr↓+ Ca(NO3)2 2 moles of silver nitrate react with 1 mole of calcium bromide to form 2 moles of silver bromide (precipitate) and 1 mole of calcium nitrate 240 g of silver nitrate react with 200 g of calcium bromide to form 356 g of silver bromide (precipitate) and 184 of calcium nitrate
Na2CO3 + 2HCl→2NaCl + CO2↑ +H2O 1 mole of sodium carbonate reacts with 2 moles of hydrochloric acid to form 2 moles of sodium chloride, 1 mole of carbon dioxide (gas), and 1 mole of water 106 g of sodium carbonate reacts with 73 g of hydrochloric acid to form 117 g of sodium chloride, 44 g of carbon dioxide (gas), and 18 g of water

 View original

LƯU Ý: CHÉM GIÓ BÊN DƯỚI !

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: